Cornelius Polska Terms & Conditions

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KAŻDEJ UMOWY SPRZEDAŻY, ZWANEJ DALEJ „UMOWĄ”, W KTÓREJ SPRZEDAWCĄ JEST CORNELIUS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.

Wszelkie transakcje z Cornelius Polska Sp. z o.o., zwaną również w niniejszych Warunkach „Spółką” lub „Sprzedającym” związane z zakupem towarów i świadczeniem usług podlegać będą niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży. 

2.

Ogólne Warunki zawierania umów Kupującego, zwanego również w niniejszych Warunkach „Klientem”, odmienne od poniższych, nie są dla Spółki wiążące, chyba że Spółka jednoznacznie wyrazi pisemną zgodę na ich obowiązywanie. W każdym przypadku Kupujący zgadza się z tym, aby w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy jego Warunkami Zakupu i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sprzedającego zastosowanie miały jedynie te ostatnie. 

3.

Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży odnosić będą skutek w stosunku do dostaw kierowanych przez Sprzedającego do osób trzecich wskazanych przez Kupującego jako odbiorca. 

II. ZAWARCIE UMOWY 

1.

Wszelkie oświadczenia woli wynikające ze stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, w tym złożenie zamówienia, potwierdzenie jego przyjęcia, a także zmiana lub uzupełnienie umowy powinny być dokonane w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy porozumienia o zniesieniu wymogu zachowania formy wiadomości e-mail lub formy pisemnej. 

2.

Informacje przedstawione w katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych Cornelius Polska Sp. z o.o. oraz wysyłane Klientowi (w tym także cenniki) są jedynie informacjami handlowymi wskazującymi orientacyjne ceny sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 

3.

Wszelka dokumentacja pisemna, w tym kosztorysy, oferty, nie mogą być udostępniane osobom trzecim i są przeznaczone wyłącznie do wiadomości Kupującego w celu zawarcia umowy oraz ewentualnie w celu jej realizacji. 

4.

Spółka jest związana ofertą przez okres 2 tygodni licząc od daty jej złożenia, o ile w ofercie nie wskazano inaczej. 

5.

Umowa dochodzi do skutku poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. 

6.

Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Klienta, ilość zamawianego towaru, wielkość opakowania, termin realizacji zamówienia oraz szczegółowe dane dostawy (nazwa punktu docelowego; ulica, miejscowość i numer albo miejscowość wraz z numerem; kod pocztowy; dane osoby kontaktowej wraz z jej numerem telefonu; godziny otwarcia punktu docelowego). Zamówienie powinno być ponadto opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta. 

7.

Zmiana lub uzupełnienie umowy powinny jasno określać przedmiotowe zmiany oraz ich wpływ na cenę i termin dostawy. Każda zmiana lub uzupełnienie umowy wymagają potwierdzenia przez Sprzedającego.

8.

Wymagania szczególne dotyczące opakowania zewnętrznego lub sposobu wysyłki należy umieszczać w każdym zamówieniu. 

9.

W przypadku wyczerpania lub okresowego braku opakowania o wielkości lub rodzaju podanym w katalogu Spółka zastrzega sobie prawo doboru innej wielkości lub rodzaju opakowania i odpowiedniej zmiany ceny. 

II. CENA

1.

Ceny podane w ofercie są cenami netto i nie jest wliczony w nie podatek od towarów i usług (VAT). 

2.

Ceny podane w ofercie są na warunkach Incoterms 2010 DDP, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.

Ceny podane w ofercie obejmują ubezpieczenie towaru. 

4.

Ceny podane w ofercie nie obejmują kosztów: 

5.

Faktury wystawiane są w PLN wg cen, które obowiązywały w dniu akceptacji zamówienia, chyba że w zamówieniu lub w umowie wskazano inną walutę lub dzień. 

6.

Rabaty i upusty są udzielane wyłącznie na podstawie porozumienia Cornelius Polska Sp. z o.o. i Klienta zawartego w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ich przyznanie uzależnione jest od terminowego uiszczania płatności. 

7.

Klient obciążony jest dodatkowymi, nieprzewidzianymi na etapie potwierdzenia przyjęcia zamówienia kosztami, jakie ponieść należy w związku z realizacją dostawy lub usługi. Koszty te mogą być związane w szczególności z: 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.

Należność za towar powinna być uiszczona na konto bankowe wskazane w fakturze w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia, chyba że strony uzgodniły na piśmie inny sposób oraz termin płatności.

2.

Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego (Sprzedającego) należną kwotą. 

3.

Jeżeli towar jest dostarczany częściami, obowiązek zapłaty ceny powstaje sukcesywnie, z chwilą dostarczenia każdej kolejnej partii towaru, chyba że strony postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.

W wypadku opóźnienia w płatności Spółka ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem dostawy towarów lub usług do czasu uregulowania zaległości i/lub naliczyć od niezapłaconych kwot odsetki ustawowe. 

5.

W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 3 dni kalendarzowe lub gdy z uzyskanych przez Spółkę informacji wynika, że jest prawdopodobne, iż Kupujący nie zapłaci ceny w umówionym terminie, Spółka jest uprawniona do odstąpienia w całości lub w części od jeszcze nie wykonanych, względnie częściowo niewykonanych umów. 

6.

Spółka zastrzega sobie możliwość żądania płatności z góry oraz cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na odroczenie zapłaty. 

7.

Niedopuszczalne jest uiszczenie ceny w drodze potrącenia wzajemnej wierzytelności, chyba że wierzytelność drugiej strony została wyraźnie uznana przez Spółkę na piśmie lub została stwierdzona prawomocnym wyrokiem. 

IV. DOSTAWA

1.

Spółka zapewnia dostawę towaru, korzystając z usług zewnętrznych spedytorów i przewoźników. 

2.

Opakowanie oraz sposób wysyłki jest dobierany stosownie do charakteru towaru i obowiązujących przepisów. 

3.

Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania z powodu opóźnienia dostawy towaru, które nastąpiło z przyczyn od Spółki niezależnych. 

4.

W przypadku odbierania towaru bezpośrednio z magazynu Spółki, Klient obowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów. Gdy Klient nie odbierze towaru w terminie uprzednio ustalonym, towar będzie składowany w magazynie Sprzedającego na koszt i ryzyko Klienta. 

5.

Jeżeli Klient opóźnia się z odbiorem towaru, kolejny termin odbioru powinien być ustalony indywidualnie ze Spółką. Nie ma to wypływu na odbiór kolejnych partii towaru. 

6.

W przypadku rezygnacji Klienta z odbioru zamówionego towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z niewywiązaniem się z umowy, w tym, ale bez ograniczenia do, kosztów wyprodukowania towarów, kosztów zakupu materiałów niepodlegających zwrotowi, kosztów anulowania zamówienia nałożonych na Sprzedającego przed jego dostawców, kosztów związanych z magazynowaniem, wysyłką oraz obsługą transakcji. 

7.

Spółka zastrzega sobie możliwość dokonania dostaw częściowych, które będą fakturowane osobno, a opłaty za nie wnoszone po otrzymaniu faktury. 

8.

Spółka zapewnia ubezpieczenie transportowanych towarów. 

V. REKLAMACJA TOWARÓW

1.

Klient obowiązany jest do sprawdzenia rodzaju, jakości i ilości towaru co do zgodności z umową i ich zgłoszenia Sprzedającemu niezwłocznie po dostawie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

2.

Wady ilościowe lub powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, które mogą być wykryte przy dostawie, należy zgłaszać sporządzając stosowną adnotację na dokumentach przewozowych. Wady ilościowe lub wady powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, które mimo dołożenia należytej staranności nie mogły być wykryte w chwili dostawy, należy zgłosić natychmiast po ich wykryciu, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dostawy. 

3.

Powiadomienie o wszelkich innych wadach towaru, które można wykryć dopiero w terminie późniejszym, należy przekazać natychmiast po ich wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty wydania towaru, a w przypadku towarów o naturalnym czasie przydatności do użycia krótszym niż 3 miesiące – nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty wydania towaru. 

4.

Brak powiadomienia ze strony Klienta w terminach określonych odpowiednio w ust. 1, 2 i 3, uważany będzie za przyjęcie towaru jako zgodnego z umową (zamówieniem) co do rodzaju, ilości i jakości. 

5.

Powiadomienia o wadzie należy dokonać w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, podając jej dokładny opis, numer faktury za wadliwy towar oraz, w zależności od sytuacji, załączając inne dokumenty potrzebne do ustalenia przyczyny powstania wady, takie jak dokumenty przewozowe lub protokół sporządzony przez odbiorców towaru, numer fabryczny towaru, o ile towar jest nim oznaczony. 

6.

W razie zgłoszenia wady Sprzedający ma prawo zbadania towaru. Klient jest zobowiązany do umożliwienia Sprzedającemu skontrolowania zgłoszonych wad. 

7.

W przypadku zasadności reklamacji Klient może żądać: 

8.

Przed zwrotem reklamowanego towaru należy uzyskać wyraźną zgodę Sprzedającego na piśmie. Brak takiej zgody uprawnia Spółkę do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru. 

9.

Powiadomienie o wadach nie może być przyczyną nieuregulowania płatności. 

Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej. jest skuteczne wyłącznie w razie dokonania przez Spółkę wyraźnego zastrzeżenia przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i za zgodą Klienta. Niezajęcie przez Klienta stanowiska w przedmiocie powyższego zastrzeżenia w terminie 48 godzin od momentu zastrzeżenia traktuje się jak wyrażenie zgody przez Klienta. 

VI. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

1.

Spółka zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem dostawy do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań Klienta wynikających ze stosunków handlowych ze Spółką. Jeśli w świetle prawa obowiązującego w miejscu siedziby Klienta niniejsze zastrzeżenie własności jest bezskuteczne, Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Spółkę przy składaniu zamówienia W tym przypadku Klient zobowiązany jest zaoferować Spółce odpowiednie zabezpieczenie. Zamiast tego Spółka może zażądać również wniesienia przedpłaty. 

2.

W razie przetworzenia lub trwałego zmieszania towaru sprzedanego z zastrzeżeniem własności, strony ustalają niniejszym co następuje: Spółka będzie współwłaścicielem nowej rzeczy. Wielkość udziału Spółki w prawie własności nowej rzeczy, odpowiada stosunkowi istniejącemu pomiędzy ceną towaru przetworzonego do wartości rynkowej nowej rzeczy. 

3.

Klient zobowiązany będzie do bezpłatnego zabezpieczenia i przechowywania towaru nowo wytworzonego w procesie przetwarzania lub mieszania. 

4.

Klient jest upoważniony do odsprzedaży towaru dostarczonego przez Cornelius Polska Sp. z o.o. lub nowej rzeczy, pod warunkiem że Spółka nie anulowała takiego upoważnienia. Klient jest zobowiązany do przelewu na Sprzedającego odpowiedniej części wierzytelności przysługującej mu wobec osoby trzeciej z tytułu sprzedaży towaru powstałego z wykorzystaniem towaru, do którego Sprzedającego przysługuje tytuł własności jako zabezpieczenie wierzytelności Spółki wobec Klienta. 

5.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na jej własność towaru, a w szczególności o wszelkich przypadkach zajęcia lub konfiskaty (utraty, zniszczenia, uszkodzenia). 

6.

Klient zobowiązany jest współpracować we wszystkich niezbędnych i prawnie dopuszczalnych przedsięwzięciach, mających na celu zabezpieczenie płatności, i poinformować Spółkę niezwłocznie, jeżeli strony trzecie zgłoszą roszczenia, które mogłyby zagrozić zabezpieczeniom scedowanym na Sprzedającego. 

7.

Zastrzeżenie prawa własności nie ma wpływu na postanowienia regulujące moment przejęcia ryzyka związanego z przejęciem towaru. 

VII. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1.

Jeżeli Klient nie otrzyma towaru w terminie na skutek okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność Klient może odstąpić od umowy po wcześniejszym wyznaczeniu kolejnego odpowiedniego terminu do zrealizowania zamówienia. 

2.

Klient ma prawo domagać się naprawienia szkody wyrządzonej przez zwłokę w dostawie. Odszkodowanie w tym przypadku nie może być wyższe niż cena za towar, którego zwłoka dotyczy. 

3.

Spółka odpowiada za opóźnienie w dostawie wywołane przez niedotrzymanie terminów dostaw przez kontrahentów Spółki, wliczając w to spedytorów, przewoźników, firmy kurierskie itp., w takim zakresie, w jakim podmioty te akceptują odpowiedzialność za terminowe wykonanie świadczenia na rzecz Spółki. 

4.

Spółka nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane przez: 

5.

Spółka ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną jej umyślnym działaniem lub zaniedbaniem, którą mogła przewidzieć jako następstwo takiego działania. 

6.

Odpowiedzialność Spółki za naruszenia nieokreślone w niniejszych Warunkach jest wyłączona. 

VIII. SIŁA WYŻSZA

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności lub zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które ponosi odpowiedzialność. Przypadkami działania siły wyższej są w szczególności akcje strajkowe i lokaut, utrudnienia importowe i eksportowe, niezależnie czy występują po stronie Spółki czy Kupującego. Kupujący może w takim wypadku żądać złożenia przez Spółkę oświadczenia, czy odstępuje od umowy, czy też spełni świadczenie w stosownym terminie po ustaniu zaistniałych przeszkód. W przypadku braku takiego oświadczenia Kupujący może odstąpić od umowy.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1.

Sprzedaż towarów przez Spółkę nie jest tożsame z udzieleniem upoważnienia do korzystania z praw własności przemysłowej Spółki.

2.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za eksport towarów dostarczonych przez Spółkę, który może naruszyć prawo własności stron trzecich.

3.

W przypadku wykorzystania dostarczonego towaru do wytworzenia nowych rzeczy, a także w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w towarze, w tym mieszania z innymi substancjami, przelania lub przesypania do innych opakowań, przetworzenia i podobnych czynności, znak towarowy umieszczony na towarze lub opakowaniu, a także inne oznaczenia identyfikujące producenta nie mogą być używane bez wyraźnej zgody Spółki. 

X. OGÓLNE

1.

Podanie ciężaru jednego litra cieczy (ciężaru właściwego) ma w zamierzeniu służyć wyłącznie jako wskazówka przy przeliczaniu na kilogramy.

2.

W ramach możliwości oraz wiedzy Spółka prowadzi doradztwo dla klientów z zakresu zastosowań technicznych, jednak bez zobowiązań i odpowiedzialności ze strony Spółki. 

XI. POUFNOŚĆ

1.

Strony umowy zobowiązują się do zachowania w poufności warunków umowy, jak też wszelkich informacji finansowych i handlowych uzyskanych przy jej zawarciu i wykonywaniu, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2.

Przekazanie przez Spółkę wiedzy objętej niniejszą klauzulą poufności jej spółkom zależnym lub podmiotom dominującym nie stanowi naruszenia tego zobowiązania. 

3.

Nie uważa się za naruszenie klauzuli poufności przekazanie informacji objętych tajemnicą konsultantom prawnym, biegłym rewidentom stron, organom, którym przekazanie informacji jest objęte obowiązkiem płynącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

XII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1.

Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Teksty umowy i Ogólnych Warunków Sprzedaży w języku polskim są wersją oryginalną. 

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy będzie nieskuteczne lub zostanie uznane za nieważne, niedozwolone lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie narusza ono skuteczności pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia dopuszczalną regulacją. 

3.

Ewentualne spory związane z niniejszą umową będą rozwiązywane w sposób polubowny. W przypadku braku takiej możliwości sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki

4.

W ramach kontaktów handlowych z Kupującym Spółka ma prawo zbierać i przetwarzać dane. Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.

5.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 17 sierpnia 2015 r.

Any questions? Get in touch today!